GM Bảo Hạp

24/11/2022

Vật Phẩm

Ngẫu Nhiên Nhận được

GM Bảo Hạp

- Tiền Đồng

- Thỏi Bạc

- Thỏi Vàng

- Phổ Quyết Thất Truyền ( BK 150 Cấp 24 )

- Trang Đầu bí kíp thất Truyền ( BK 150 Cấp 24 )

- Trang Cuối bí kíp thất truyền ( BK 150 Cấp 24 )

-  Phổ Quyết Thất Truyền ( BK 150 Cấp 25 )

- Trang Đầu bí kíp thất Truyền ( BK 150 Cấp 25 )

- Trang Cuối bí kíp thất truyền ( BK 150 Cấp 25 )

-  Phổ Quyết Thất Truyền ( BK 150 Cấp 26 )

- Trang Đầu bí kíp thất Truyền ( BK 150 Cấp 26 )

- Trang Cuối bí kíp thất truyền ( BK 150 Cấp 26 )

- GM Kim Bài

- Diệu Dương Lệnh

- Anh Hào Lệnh

- Thiên Mệnh Lệnh

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.