Mốc Nạp Tích Luỹ ( Theo Tháng Rs ngày 01 )

26/10/2022

Mệnh Giá Tích Luỹ Quà Nhận Thêm
500.000

10 GM Kim Bài

10 Mảnh Huynh Đệ

100 Thỏi Vàng

 

1 Thiên Sơn Tuyết Liên

 

1.000.000

20 GM Kim Bài

20 Mảnh Huynh Đệ

200 Thỏi Vàng

2 Thiên Sơn Tuyết Liên

1 Bí Kíp 150 Cấp 21

1 Bí Kíp 150 Cấp 22

1 Bí Kíp 150 Cấp 23

1 Bí Kíp 150 Cấp 24

2.000.000

20 GM Kim Bài

20 Mảnh Huynh Đệ

200 Thỏi Vàng

2 Thiên Sơn Tuyết Liên

1 Bí Kíp 150 Cấp 25

 

 

1 Áo Vũ Liệt

 

3.000.000

20 GM Kim Bài

20 Mảnh Huynh Đệ

200 Thỏi Vàng

5 Thiên Sơn Tuyết Liên

1 Bí Kíp 150 Cấp 25

 

4.000.000

30 GM Kim Bài

30 Mảnh Huynh Đệ

300 Thỏi Vàng

5 Thiên Sơn Tuyết Liên

1 Bí Kíp 150 Cấp 26

 

5.000.000

20 GM Kim Bài

20 Mảnh Huynh Đệ

200 Thỏi Vàng

5 Thiên Sơn Tuyết Liên

1 Bí Kíp 150 Cấp 25

6.000.000

30 GM Kim Bài

30 Mảnh Huynh Đệ

300 Thỏi Vàng

5 Thiên Sơn Tuyết Liên

 

1 Nón Vũ Liệt

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.