Mốc Nạp Tích Luỹ ( Theo Tháng Rs ngày 01 )

26/10/2022

Mệnh Giá Tích Luỹ Quà Nhận Thêm
1.000.000

50 GM Kim Bài

50 Mảnh Huynh Đệ

500 Thỏi Vàng

5 Thiên Sơn Tuyết Liên

1 Bí Kíp 150 Cấp 26

 

 

1 Bao Tay Long Tương ( * )

 

 

2.000.000

50 GM Kim Bài

50 Mảnh Huynh Đệ

500 Thỏi Vàng

5 Thiên Sơn Tuyết Liên

1 Bí Kíp 150 Cấp 26

 

 

1 Dây Chuyền Huynh Đệ ( Thượng Đẳng )

 

   

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.