Lục Tuyệt Tiên Thiên Công ( HOT )

31/07/2021

Kỹ Năng Hỗ Trợ

Tên OPT

Lục Tuyệt Tiên Thiên Công

 

 

 

 

 

Nguyên Liệu

Tên Số Lượng

Lăng Ba Vi Bộ

 

 

 

200 Lăng Ba Nhất Thạch

 

 

 

Bế Khí Quyết

 

200 Bế Khí Nhị Thạch

 

 

Thiết Bố Sam

 

200 Thiết Bố Tam Thạch

 

 

Song Thủ Hổ Bác

 

200 Song Thủ Tứ Thạch

 

 

Đại Lực Kim Cang Chỉ

 

50 Đại Lực Ngũ Thạch

 

 

La Hán Phục Ma Công

 

50 La Hán Lục Thạch

 

 

Cách Tìm Nguyên Liệu

Tên Số Lượng

Lăng Ba Nhất Thạch

 

Random Boss Cuối Viêm Đế

 

Random Boss Cuối Kiếm Gia
 
Random Boss Cuối Vượt Ải Mật Thất

Bế Khí Nhị Thạch

Random Boss Cuối Viêm Đế

 

Random Boss Cuối Kiếm Gia
 
Random Boss Cuối Vượt Ải Mật Thất

Thiết Bố Tam Thạch

Random Boss Hoàng Kim

 

Random Boss Sát Thủ

Song Thủ Tứ Thạch

Tham Gia Tống Kim Trên 1000 Tích Lũy

 

(Tất cả nhân vật trên 1000 điểm đều có 1 viên)

Đại Lực Ngũ Thạch

 

 

Boss Võ Lâm GM (3 viên/1 Boss)

 

Phần Thưởng CTC.

 

( Lâm An + Biện Kinh + Dương Châu 5 viên/Thành)

 

( Các thành nhỏ 2 viên/Thành)

 

Đua Ngựa

 

Xem tại đây:

 

Vòng Quay

 

Đoán Hình

 

La Hán Lục Thạch

Phần Thưởng CTC.

 

( Lâm An + Biện Kinh + Dương Châu 5 viên/Thành)

 

( Các thành nhỏ 2 viên/Thành)

 

Phần Thưởng Thiên Tử.

 

Win 10 Viên - Lost 5 Viên

 

Đua Ngựa

 

Xem tại đây:

 

Vòng Quay

 

Đoán Hình

 

Tầng 2 ( Đã cập nhật )

Nguyên Liệu xem tại NPC

Lục Tuyệt Tiên Thiên Gia

( Tương Dương 194.201 )

   

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.