TOP Event Quân Doanh ( Tân GM New )

02/01/2021

 

Diễn Ra Từ 02/06 - 10/06

Đua Top Event Tiền Đồng

TOP Phần Thưởng
TOP 1

 

 Hãn Huyết Long Câu

 

1 Mặt Nạ + 2 Kỹ Năng ( Vĩnh Viễn )

 

Nhẫn Càn Khôn Cấp 10 ( + 2 Kỹ năng )

TOP 2

 

1 Sư Tử Hoàng Kim

 

1 Mặt Nạ + 2 Kỹ Năng ( Vĩnh Viễn )

 

TOP 3

1 Siêu Quang Hoàng Kim

1 Mặt Nạ + 1 Kỹ Năng ( Vĩnh Viễn )

 

TOP 4-5

1 Siêu Quang ( 30 Ngày )

 

1 Mặt Nạ + 1 Kỹ Năng ( Vĩnh Viễn )

 

AE Lưu ý:

Chốt Top Ngày 10/06

 

Diễn Ra 02/06 -10/06

Đua Top Event Tiền Vạn

TOP Phần Thưởng
TOP 1

 

1 Sư tử Hoàng Kim

 

1 Mặt Nạ + 2 Kỹ Năng ( Vĩnh Viễn )

 

TOP 2

 

1 Siêu Quang Hoàng Kim

 

1 Mặt Nạ + 1 Kỹ Năng ( Vĩnh Viễn )

 

TOP 3

1 Siêu Quang ( 30 Ngày )

 

1 Mặt Nạ + 1 Kỹ Năng ( Vĩnh Viễn )

 

TOP 4-5

1 Siêu Quang ( 15 Ngày )

 

1 Mặt Nạ + 1 Kỹ Năng ( Vĩnh Viễn )

 

AE Lưu ý:

Chốt Top Ngày 10/06

 

ĐẶC BIỆT

Dành riêng cho Đua Top Event Tiền Xu

Điều Kiện Phần Thưởng

TOP 1

Đua top 2 lần liên tiếp

 

1 Hãn Huyết Long Câu

 

1 Nhẫn Càn Khôn + 3 ( Kỹ Năng )

 

1 Long Đảm 40

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.