Thời Gian Các Hoạt Động ( Tân GM New )

04/11/2020

Thời Gian Hoạt Động

Hoạt Động và Thời Gian
Kiếm Gia

Đầu mỗi giờ trong ngày

Chi Tiết Xem Tại Đây

Viêm Đế

14h25 - 16h25 - 18h25 - 20h25 - 22h25

Chi Tiết Xem Tại Đây

Vận Tiêu

Mọi Giờ trong ngày

Chi Tiết Xem Tại Đây

Vượt Ải

Mọi giờ trong ngày

Chi Tiết Xem Tại Đây

Boss Sát Thủ

Mọi giờ trong ngày

Chi Tiết Xem Tại Đây

Boss Hoàng Kim

9h - 12 - 16h - 20h - 22h

Chi Tiết Xem Tại Đây

Phong Lăng Độ

Mọi giờ trong ngày

Chi Tiết Xem Tại Đây

Dã Tẩu

Mọi giờ trong ngày

Chi Tiết Xem Tại Đây

Tín Sứ

Mọi giờ trong ngày

Chi Tiết Xem Tại Đây

Tống Kim

  21h 

Chi Tiết Xem Tại Đây

Vận Tiêu Bang

20h - 20h30 Hằng Ngày

Chi Tiết Xem Tại Đây

Quả Hoàng Kim

18h15 - 19h15 - 20h15

Chi Tiết Xem Tại Đây

Boss VIP

( Võ Lâm GM )

12h - 20h - 22h Hằng Ngày

Chi Tiết Xem Tại Đây

Boss Tham Thánh 19h30 Biện Kinh Nam

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.