Mốc Nạp Tích Luỹ Hàng Tháng

12/11/2022

Mốc Nạp Tích Luỹ ( Theo Tháng Rs ngày 01 )

26/10/2022

Mệnh Giá Tích Luỹ Quà Nhận Thêm
500.000

10 GM Kim Bài

100 Thỏi Vàng

1.000.000

10 GM Kim Bài

100 Thỏi Vàng

1 Bí Kíp 150 Cấp 21

2.000.000

10 GM Kim Bài

100 Thỏi Vàng

1 Bí Kíp 150 Cấp 22

 

Vòng Sáng Triệu Mãnh

Sinh Lực tối đa : 2000

Nội Lực tối đa: 2000

Kháng Tất Cả: 20%

( 15 Ngày )

 

3.000.000

20 GM Kim Bài

200 Thỏi Vàng

1 Bí Kíp 150 Cấp 22

4.000.000

10 GM Kim Bài

100 Thỏi Vàng

1 Bí Kíp 150 Cấp 23

 

Vòng Sáng Triệu Mãnh

Sinh Lực tối đa : 2000

Nội Lực tối đa: 2000

Kháng Tất Cả: 20%

( 15 Ngày )

5.000.000

( Cập nhật khi ra combo 3 )

6.000.000

( Cập nhật khi ra combo 3 )

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.