SỰ KIỆN NOEL ( Mới ) Giáng Sinh Chào Đón

14/10/2020

Event Noel S1-7 (Nên Xem )

 

Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ khi Sever Open

NPC liên quan

Tên NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
  • Vị trí:  Tương Dương 198/201
  • Chức năng:
    • Ép event

Thu thập vật phẩm

Vật phẩm Mô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Quà Giáng Sinh
  • Nguồn gốc: Train ở các Map 90 ( Mạc Cao Quật )

Võ Lâm Truyền Kỳ
Cà Rốt

Võ Lâm Truyền Kỳ
Cành Thông

Võ Lâm Truyền Kỳ
Nón Giáng Sinh

 

 
  • Nguồn gốc: Mở ra từ Hộp Quà Giáng Sinh

Võ Lâm Truyền Kỳ
Khăng Choàng Xanh

 

Võ Lâm Truyền Kỳ
Khăng Choàng Đỏ

 

Mua Tại NPC Ông Già Noel
Võ Lâm Truyền Kỳ
Người Tuyết Xanh ( Đặc Biệt )

02 Cà Rốt + 02 Cành Thông + 02 Nón Giáng Sinh + 01 Khăng Choàng Xanh

Võ Lâm Truyền Kỳ
Người Tuyết Đỏ ( Đặc Biệt )
02 Cà Rốt + 02 Cành Thông + 02 Nón Giáng Sinh + 01 Khăng Choàng Đỏ
   

 

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Người Tuyết Xanh ( Đặc Biệt )

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
100 Triệu Exp Tiền Vạn
Hành Hiệp Lệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ
Tiền Đồng

Đạt Mốc 2000 Cái Nhận:

5000 Hành Hiệp Lệnh

5 Văn Long Ngọc Bích

10 Túi Hoàng Kim

1 Đằng Long Lệnh

1 Ấn Tín Paraon

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Người Tuyết Đỏ ( Đặc Biệt )

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
250 Triệu Exp Hành Hiệp lệnh
Tiền Vạn Túi Quà Lucky
Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ Lệnh Bài
Phi Tốc Chiến Cổ
 

Đạt Mốc 2000 Nhận:

5000 Hành Hiệp lệnh

500 Ngọc Trùng Luyện

10 Vân Long Ngọc Bích

 20 Túi Hoàng Kim 

3 Đẳng Long Lệnh

2 Ấn Tín Paraon 

Lưu ýAE có thể Reset lại event để ăn lại khi đã đạt mốc

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.