Tống Kim

28/06/2022

THỜI GIAN

       13h -  21h 

   

 Phần Thưởng

Tống Kim

11h - 13h-  21h - 23h

Điều Kiện:  > 1000 Điểm Tích Lũy

Bên Thắng =  80000 xu 

Bên Thua =  80000 xu 

 

Trận 21h

Điều Kiện:  > 1000 Điểm Tích Lũy

Bên Thắng =  80000 xu 

Bên Thua =  80000 xu 

1 GM Kim Bài

Điều Kiện:  > 5000 Điểm Tích Lũy

Bên Thắng =  160000 xu 

Bên Thua =  160000 xu 

2 GM Kim Bài

 

 Phần Thưởng Top

 

Trận
11h - 13h -15h - 23h
 
 
 

Top 1 = 20000 xu 

Top 2 - 3 = 16000 xu 

Top 4 - 5 = 14000 xu 

Top 6 - 8= 12000 xu 

Top 9 - 10 = 10000 xu 

Top 11 - 20 = 6000 xu 

 

Trận

 21h 

Top 1 = 40000 xu

Top 2 - 3 = 32000 xu

Top 4 - 5 = 28000 xu

Top 6 - 8= 24000 xu

Top 9  10 = 20000 xu

Top 11 - 20 = 12000 xu 

Top 11 - 20 = 10000 xu 

 
LƯU Ý

Trận 21h Không Post Điểm, tối đa 8 acc/pc .

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.

Hướng dẫn liên quan