Tống Kim

03/11/2020

THỜI GIAN

      21H

   

 Phần Thưởng
Tống Kim

Điều Kiện:  > 500 Điểm Tích Lũy

Bên Thắng = 20 Tỷ EXP +  5000 xu50 Hành Hiệp Lệnh + 50 GM Lệnh

Bên Thua = 10 Tỷ EXP +  5000 xu30 Hành Hiệp Lệnh30 GM Lệnh

 

 Phần Thưởng Top

 

 

 

Trận

19h - 21h 

Top 1 = 30000 xu + 100 Hành Hiệp Lệnh + 100 GM Lệnh 10 Hộ Tiêu Lệnh + 5 Nguyên Thủy Ngọc Bội

Top 2 - 3 = 25000 xu + 90 Hành Hiệp Lệnh + 90 GM Lệnh 6 Hộ Tiêu Lệnh + 3 Nguyên thủy Ngọc Bội

Top 4 - 5 = 20000 xu + 80 Hành Hiệp Lệnh + 80 GM Lệnh 5 Hộ Tiêu Lệnh

Top 6 - 7 = 18000 xu + 70 Hành Hiệp Lệnh + 70 GM Lệnh 4 Hộ Tiêu Lệnh

Top 8 - 10 = 15000 xu + 60 Hành Hiệp Lệnh + 60 GM Lệnh 4 Hộ Tiêu Lệnh

Top 11 - 30 = 10000 xu + 50 Hành Hiệp Lệnh + 50 GM Lệnh 3 Hộ Tiêu Lệnh

LƯU Ý

 

19h Kéo 8ac, ( Vào tự Do )

21h kéo 8ac. ( Vào Quy Định )

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.

Hướng dẫn liên quan