Tín Sứ

03/11/2020

Tín Sứ Cao Cấp

Tính năng Tín Sứ của Võ Lâm GM 

 • Chỉ sử dụng bản đồ Thiên Bảo Khố.
 • Chỉ có 9 Boss Bảo Khố Thủ Hộ Giả, 9 NPC Bảo Rương được đánh số từ 1 - 9 trong các vị trí đất đỏ ở bản đồ Thiên Bảo Khố.

Tín Sứ

Tín Sứ

Cách vào Ải Thiên Bảo Khố

 • Đến gặp Dịch Quan ở Thành Đô Nam để tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Gặp Xa Phu để được đưa vào Bản đồ Thiên Bảo Khố.
 • Đối thoại với Dịch Quan ở trong bản đồ, chọn dòng "bắt đầu nhệm vụ” để bắt đầu tính thời gian làm nhiệm vụ.
 • Mỗi Bảo Rương sẽ có 1 tên Hộ Bảo (NPC giữ rương) đứng canh, cần phải đánh bại Hộ Bảo thì mới có thể mở được Bảo Rương.
 • Khi hoàn thành đến gặp Tiêu Trấn (172/152) trả nhiệm vụ.
 • Được đưa về gặp Dịch Quan trong bản đồ, đối thoại với Dịch Quan để rời khỏi ải.
 • Về gặp Dịch Quan thành đã nhận nhiệm vụ để trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng.

 

Hướng dẫn tham gia

 • Điều kiện nhận nhiệm vụ:
  • Đẳng cấp: Từ 120 trở lên.
 • Nhận nhiệm vụ Tín Sứ ở NPC Dịch Quan trong bản đồ Thiên Bảo Khố 
 • Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: Cá nhân phải mở rương theo đúng thứ tự vị trí A->B->C->D->E. (A,B,C,D,E: Là 5 chữ số ngẫu nhiên từ 1 - 9).
 • Điều kiện mở rương: Bất kỳ thành viên nào trong tổ đội kết thúc được Boss ở gần rương thì tất cả thành viên trong tổ đội đều có thể mở rương gần đó nếu họ đứng gần vị trí Boss bị tiêu diệt.
 • Nhiệm vụ chỉ thất bại: Khi cá nhân mở rương không đúng thứ tự. Và việc về thành dưỡng sức hay tự thoát khỏi bản đồ Thiên Bảo Khố thì không tính là nhiệm vụ thất bại.
 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đến NPC Dịch Quan ở Thành Đô để giao nhiệm vụ và nhận được phần thưởng tương ứng.:
 • Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ: 5 Tỷ EXP + 20 xu

Lưu ý

 • Có thể hủy nhiệm vụ ở NPC Dịch Quan trong bản đồ Thiên Bảo Khố.
 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận và giao nhiệm vụ tối đa 2 lần. Muốn đi lần 3 thì mua thiên khố bảo lệnh ở kì trân các or nhận ở Lệnh Bài Tân Thủ

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.

Hướng dẫn liên quan