Phong Lăng Độ

03/11/2020

Thời gian diễn ra

Vào mọi giờ trong ngày

Điều kiện

 •  Cần lệnh bài Thủy Tặc.
 •  Sử dụng lệnh bài Phong Lăng Độ.
 • Trong thời gian đi thuyền, có thể tiêu diệt các Boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh và Thủy Tặc Đại Đẩu Lĩnh để nhận được phần thưởng cho mình.
 • Hoàn thành đi thuyền qua bên kia, mỗi nhân vật sẽ nhận được 1 phần thưởng cố định.

Giới hạn

 • Bến 1-2-3: Có thể PK, đồ sát, cừu sát, giữ nguyên màu của bang phái (trạng thái chiến đấu như ngoài các bản đồ chiến đấu). Khi bị trọng thương đưa về Tây Sơn Thôn.

NPC liên quan

NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Thuyền Phu Giáp

- Vị trí: 144/189 Phong Lăng Độ.

- Tính chất:

 • Đăng kí tham gia Bến thuyền 1 tính năng Phong Lăng Độ.
 • Bến thuyền 1 có thể PK, đồ sát, cừu sát.
 • Trạng thái chiến đấu như tại các bản đồ chiến đấu.
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Thuyền Phu Ất/Bính

- Vị trí: 160/181 ,192/175 Phong Lăng Độ.

- Tính chất:

 • Đang kí tham gia Bến thuyền 2 và 3.
 • Bến 2 và 3 không thể PK, đồ sát, cừu sát.
 • Phần thưởng từ Boss bằng 1/3 bến thuyền 1.
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Thủy Tặc
Đại Đầu Lĩnh

- Nguồn gốc: Xuất hiện ngẫu nhiên giữa các vị trí trên thuyền vào thơi gian phút 20 kể từ khi quái xuất hiện trên thuyền.

- Tính chất: Rớt Bảo Rương Thủy Tặc.

Phần thưởng

Điều kiện Phần thưởng
 Giết Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh

1 Tỷ EXP 

Qua được bờ bên kia Phong Lăng Độ  5 Tỷ EXP 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.

Hướng dẫn liên quan