Boss Hoàng Kim

03/11/2020

Sau khi trở về môn phái từ Đại Hội Công Thành Chiến, đột nhiên thập đại cao nhân của các môn phái mất tích một cách bí hiểm...

Tuy nhiên với tuyệt kỹ dò la tin tức thượng thừa của Vạn Sự Thông, lão nhân đã tìm được hành tung của chính xác của các cao nhân bao gồm: Cổ Bách, Lam Y Y, Yên Hiểu Trái, Gia Luật Tị Ly & Tuyền Cơ Tử, Huyền Giác Đại Sư, Đường Phi Yến, Hà Linh Phiêu, Mạnh Thương Lương, Đạo Thanh Chân Nhân, họ đã mang theo bảo vật - Rương Hoàng Kim Môn Phái hạ sơn không biết vì mục đích gì. Chỉ biết được rằng, bất cứ ai cả gan lại gần sẽ lập tức hồn siêu phách tán!

Thời gian & điều kiện

 • Thời gian xuất hiện Boss: 2h - 9h - 12h -16h - 20h -22h - 24h mỗi ngày (hệ thống sẽ thông báo bản đồ xuất hiện các Boss)
 • Không xuất hiện sau khi bảo trì định kỳ máy chủ.
 • Thời gian tồn tại Boss:
  • Biến mất khi bị tiêu diệt
  • Hoặc Khi Bảo Trì Đột Xuất

Vị trí ngẫu nhiên xuất hiện

Tên Boss Vị trí
Công Thành Chiến
Cổ Bách
Khi Xuất Hiện Sẽ Có Thông Báo
Công Thành Chiến
Lam Y Y
Khi Xuất Hiện Sẽ Có Thông Báo
Công Thành Chiến
Yên Hiểu Trái
Khi Xuất Hiện Sẽ Có Thông Báo
Công Thành Chiến
Gia Luật Tị Ly
Khi Xuất Hiện Sẽ Có Thông Báo
Công Thành Chiến
Tuyền Cơ Tử
Khi Xuất Hiện Sẽ Có Thông Báo
Công Thành Chiến
Huyền Giác Đại Sư
Khi Xuất Hiện Sẽ Có Thông Báo
Công Thành Chiến
Đường Phi Yến
Khi Xuất Hiện Sẽ Có Thông Báo
Công Thành Chiến
Hà Linh Phiêu
Khi Xuất Hiện Sẽ Có Thông Báo
Công Thành Chiến
Mạnh Thương Lương
Khi Xuất Hiện Sẽ Có Thông Báo
Công Thành Chiến
Đạo Thanh Chân Nhân
Khi Xuất Hiện Sẽ Có Thông Báo

Phần thưởng chung khi hạ Boss

Điều Kiện Phần Thưởng

Giết Boss

 

 • 100% Nhận:
 • + 5 Tỷ EXP
 • + 200 Tiền Đồng
 • + 10 Hành Hiệp Lệnh 
 • + 10 GM Lệnh
 •  

Phần thưởng rơi từ Boss

Điều Kiện Phần Thưởng

Đứng Gần

 

 • 100% Nhận:
 • + 5 Tỷ EXP
 • Random Nhận:
 • - Ngọc Trùng Luyện
 • - Hành Hiệp Lệnh
 • - GM Lệnh

Giang hồ ắt sẽ đại loạn, đại hiệp nào sẽ là người sở hữu các cực phẩm Hoàng Kim Môn Phái uy trấn thiên hạ đầu tiên để đảm nhiệm trọng trách thống nhất quần hùng, xưng vương thiên hạ? Hạ hồi phân giải.

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.

Hướng dẫn liên quan