Boss Sát Thủ

03/11/2020

Đến 7 thành tìm Nhiếp Thí Trần để nhận nhiệm vụ!

Thành đô :401 310

Phượng Tường 188 199

Biện Kinh 205 190

Lâm An 171 188

Đại lý 196 201

Tương Dương 189 200

Dương Châu 212 185

Nhiếp Thí Trần sẽ giao cho bạn nhiệm vụ cho bạn đi tiêu diệt Boss. Ai giết được Boss Người Đó nhận thưởng. Tổ Đội chung không thể nhận thưởng.
Cứ 5 Sát thủ lệnh cùng cấp mang về cho Nhiếp Thí Trần đổi được 1 Sát thủ giản.

Phần Thưởng :

Điều Kiện Phần Thưởng

Giết Boss

 

  • 100% Nhận:
  • + 5 Tỷ EXP
  • + 1 Hành Hiệp Lệnh 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.

Hướng dẫn liên quan